Vážený hosť, ďakujeme, že ste si pre zabezpečenie služieb vybrali práve náš Business Hotel ASTRUM Laus****. Naším cieľom je poskytnúť Vám služby v najvyššej kvalite a spríjemniť Vám pobyt v našom hoteli.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.           Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou FORESPO PÁLENICA a. s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Hotel“)  a klientom, ktorému sú poskytované služby v Hoteli alebo Hotelom. Klientom sa rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie služieb v Hoteli alebo Hotelom (ďalej len „Klient“).

1.2.           Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a/alebo dohody, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi služby a Klient sa za ne zaväzuje uhradiť dohodnutú odplatu a sú pre účastníkov právneho vzťahu záväzné okamihom dojednania objednaných služieb. VOP platia pre všetky druhy zmlúv, a to najmä zmluvy o rezervácii ubytovania, zmluvy o ubytovaní, zmluvy, ktorých predmetom je usporadúvanie športových, kultúrnych a/alebo spoločenských akcií, ako aj zmluvy o zabezpečení stravovania. VOP sa vzťahujú aj na všetky následné zmluvné vzťahy so zmluvným partnerom. VOP sa nevzťahujú na tie zmluvné vzťahy, pri ktorých je ich použitie v zmluvy výslovne vylúčené.

1.3.           Tieto podmienky sú prístupné na internetovej stránke Hotela www.astrumlaus.sk a na recepcii Hotela.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1.           Pokiaľ nie je v osobitnom prípade dohodnuté inak, Zmluva vzniká na základe potvrdenia písomnej alebo ústnej objednávky Klienta Prevádzkovateľom.

2.2.           Uzatvorením zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť Klientovi objednané služby v dohodnutom rozsahu a dohodnutej kvalite.

2.3.           V prípade rozporu týchto VOP a obsahu zmluvy, majú prednosť zmluvné ustanovenia dojednané v zmluve.

2.4.           Všeobecné obchodné podmienky Klienta sa na právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom, ktorého predmetom je poskytovanie služieb v Hoteli neuplatnia, ibaže by ich použitie bolo výslovne potvrdené Prevádzkovateľom.

3. UBYTOVACIE SLUŽBY

3.1.            Prevádzkovateľ poskytuje izby Klientovi výhradne na ubytovanie.

3.2.           Cena za ubytovanie sa spravuje potvrdenou objednávkou, inak platným cenníkom uloženým na recepcii Hotela.

3.3.           V prípade skupinových rezervácii a/alebo objednávok (t. j. rezervácie alebo objednávky ubytovania 10 a viac izieb na aspoň jednu noc) je  Prevádzkovateľ oprávnený požadovať zálohu za ubytovanie v sume rovnajúcej sa 100% ceny objednaného/rezervovaného ubytovania.

3.4.           Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré Prevádzkovateľovi spôsobil sám alebo ktoré Prevádzkovateľovi spôsobili tretie osoby, ktorým Prevádzkovateľ poskytoval na základe zmluvného vzťahu s Klientom plnenie.

3.5.           Klient nemá právny nárok na užívanie konkrétnej izby.

3.6.           Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak, sú rezervované izby pre Klienta k dispozícii v deň príchodu od 14.00 hod.

3.7.           Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak, Klient je povinný izbu uvoľniť v deň odchodu najneskôr do 10.00 hod. V prípade, že Klient odovzdá Prevádzkovateľovi izbu po tomto čase, je Prevádzkovateľ oprávnený  požadovať od Klienta poplatok za neskoré odubytovanie v sume 100% ceny  za ubytovanie v danej izbe za jednu noc (cenníková cena). Nárok na náhradu škody Prevádzkovateľa  v plnej výške tým nie je dotknutý. Klientovi uhradením poplatku za neskoré odubytovanie nevzniká nárok užívať izbu počas ďalšej noci.

3.8.           Ak Klient požiada o predĺženie ubytovania v Hoteli, môže mu byť ponúknutá iná izba ako tá, v ktorej bol ubytovaný.

3.9.           Potvrdené rezervácie ubytovania sú pre obidve zmluvné strany záväzné. V prípade zrušenia rezervácie zo strany Klienta, resp. skrátenia pobytu zo strany Klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený od Klienta požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

 1. V prípade individuálnych objednávok:
 2. Ak je rezervácia zrušená viac ako tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie je storno poplatok v sume 0,00 EUR;
 3. Ak je rezervácia zrušená najviac tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie je storno poplatok 100% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej rezervácii;
 4. V prípade skupinových objednávok, za ktoré sa považuje objednanie 10 a viac izieb aspoň na jednu noc:
 5. Ak je rezervácia zrušená viac ako tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie je storno poplatok v sume 0,00 EUR;
 6. Ak je rezervácia zrušená najviac tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie je storno poplatok 100% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej rezervácii;

3.10.          Pobyt Klienta v Hoteli sa spravuje ubytovacím poriadkom Hotela.

4. PODUJATIA

4.1.            Hotel má vytvorené personálne, technické a priestorové podmienky na usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

4.2.           Aby Prevádzkovateľ mohol zabezpečiť poskytovanie služieb spojených s organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí, musí mu Klient oznámiť všetky nevyhnutné údaje, najmä počet účastníkov podujatia najneskôr 5 dní pred začatím podujatia.  Ak Klient nahlási vyšší počet účastníkov, ako je uvedený v potvrdenej objednávke, bude tento vyšší počet účastníkov zahrnutý do zmluvy len so súhlasom Prevádzkovateľa. Ak Prevádzkovateľ nebude s navýšeným počtom účastníkov súhlasiť, nie je Klient oprávnený na realizáciu podujatia s vyšším počtom účastníkov, ako bol dohodnutý. Na súhlas Prevádzkovateľa nemá Klient právny nárok. Prevádzkovateľovi vzniká nárok na odplatu podľa potvrdeného počtu účastníkov.

4.3.           Ak sa termín usporiadania podujatia zmení oproti pôvodne potvrdenému termínu, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Klientovi všetky dodatočné náklady, ktoré mu s takouto zmenou vzniknú.

4.4.           Klient nie je oprávnený na podujatia prinášať vlastné jedlá a nápoje. Výnimka musí byť vopred písomne dohodnutá s Prevádzkovateľom.

4.5.           V prípade, ak Klient nehradí jedla a nápoje za všetkých účastníkov podujatia, ručí Prevádzkovateľovi  za ich úhradu.

4.6.           Klient je povinný si obstarať všetky povolenia a oprávnenia, ktoré sú potrebné k usporiadaniu podujatia.

4.7.           V prípade ak podujatie trvá dlhšie ako do 24.00 hod., je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Klienta od 24.00 hod.  zaplatenie príplatku za servis, ibaže dohodnutá odplata zohľadňuje trvanie podujatia dlhšie ako do 24.00 hod.

4.8.           Klient je zodpovedný za bezpečný technický stav prinesených zariadení. Klient je oprávnený použiť len zariadenia a prístroje, ktoré majú certifikát o zhode podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.9.           Klient je povinný užívať prenechané priestory Hotela riadne v rozsahu, ktorý zodpovedá ich povahe a určeniu a v súlade s účelom ich prenechania Klientovi a po skončení podujatia ich odovzdať Prevádzkovateľovi v stave v akom ich prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie.  V prípade, ak pri odovzdaní priestorov po skončení podujatia Prevádzkovateľovi bude zistené poškodenie priestorov, na ktoré Klient pri preberaní priestoru neupozornil, má sa za to, že toto poškodenie bolo spôsobené Klientom.

4.10.          Klient sa zaväzuje všetky prinesené predmety (výstavné predmety, kulisy, výzdobu, kvety a pod.) bezodkladne, najneskôr do 2 (dvoch) hodín po ukončení podujatia vypratať. V prípade, ak tak v stanovenej lehote nevykoná, je Prevádzkovateľ  oprávnený  priestor vypratať na náklady Klienta.

4.11.           Klient sa zaväzuje v mieste konania podujatia dodržiavať a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku a požiarnej ochrane a ochrane životného prostredia. Klient preberá na seba zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov .

4.12.          Klient nie je oprávnený vykonávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa akékoľvek zmeny a úpravy priestorov Hotela.

4.13.          Klient je povinný chrániť majetok Prevádzkovateľa a priestory Hotela pred poškodením a v prípade, ak hrozí škoda, sa Klient zaväzuje zakročiť na jej odvrátenie spôsobom primeraným okolnostiam.

4.14.          Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, Prevádzkovateľ na základe potvrdenej objednávky vystaví zálohovú faktúru na sumu 50% z ceny objednaných tovarov a služieb s lehotou splatnosti 5 dní od vystavenia. Zvyšok ceny bude uhradený  na základe faktúry vystavenej na základe skutočného vyúčtovania.

4.15.          Potvrdené objednávky podujatia sú pre obidve zmluvné strany záväzné. V prípade zrušenia rezervácie zo strany Klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený od Klienta požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

 1. Ak je rezervácia zrušená viac ako 10 dní  pred dňom  podujatia je storno poplatok v sume 0,00 EUR;
 2. Ak je rezervácia zrušená viac ako 7 dní a najviac 10 dní pred dňom podujatia je storno poplatok 30% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej  objednávke;
 3. Ak je  rezervácia zrušená viac ako 3 dní a najviac 7 dní pred dňom podujatia je storno poplatok 50% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej  objednávke;
 4. Ak je rezervácia zrušená najviac 3 dni pred dňom nástupu na ubytovanie je storno poplatok 100% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej objednávke.

5. STRAVOVACIE SLUŽBY

5.1.            Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi dodávku stravovacích služieb, a to najmä formou dodávky hotových jedál pre výdajne stravy na základe Prevádzkovateľom potvrdených objednávok a/alebo zmluvy, pričom ak nebude dohodnuté inak, k dohode zmluvných strán formou potvrdenia objednávky alebo uzatvorenia zmluvy musí dôjsť najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným dodaním služieb.

5.2.           Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, Prevádzkovateľ na základe potvrdenej objednávky vystaví zálohovú faktúru na sumu 50% z ceny objednaných tovarov a služieb s lehotou splatnosti najviac 5 dní od vystavenia, pričom záloha musí byť uhradená najneskôr v deň poskytnutia služby. Zvyšok ceny bude uhradený  na základe faktúry vystavenej na základe skutočného vyúčtovania.

5.3.           Potvrdené objednávky stravovacích služieb sú pre obidve zmluvné strany záväzné. V prípade zrušenia rezervácie zo strany Klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený od Klienta požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

 1. Ak je objednávka zrušená viac ako 10 dní pred dňom  začatia služby je storno poplatok v sume 0,00 EUR;
 2. Ak je objednávka zrušená viac ako 7 dní a najviac 10 dní pred dňom začatia služby je storno poplatok 30% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej  objednávke;
 3. Ak je  objednávka zrušená viac ako 3 dní a najviac 7 dní pred dňom začatia služby je storno poplatok 50% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej  objednávke;
 4. Ak je objednávka  zrušená najviac 3 dni pred dňom začatia služby je storno poplatok 100% ceny objednaných služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdenej objednávke.

5.4.           Prevádzkovateľ  pripravuje ponuku sortimentu jedál a nápojov podľa sezóny a dostupnosti surovín, no aj napriek tomu je možné, že v danom čase nie je možné špecifický tovar dodať. Z vyššie uvedeného dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje  právo na výmenu tovarov alebo surovín za  rovnako hodnotné produkty.

5.5.           Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa objednaných služieb.

5.6.           Zmenu počtu hostí je možné realizovať najneskôr do 3 dní  pred plánovaným dátumom dodávky stravovacích služieb. Zvýšiť objem objednaných služieb je možné len so súhlasom Prevádzkovateľa. V prípade zníženia objemu objednaných stravovacích služieb sa na tento zmenený počet vzťahujú alikvotné storno podmienky.

6. CENY A SLUŽBY

6.1.            Klient je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi za poskytnuté služby cenu podľa aktuálneho cenníka služieb, ak nie je dohodnuté inak, a to v hotovosti, platobnou kartou akceptovanou v Hoteli  alebo prevodom z bankového účtu.

6.2.           Ceny uvedené v cenníku sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak.

6.3.           Prevádzkovateľ je oprávnený pri uzatvorení zmluvy žiadať zaplatenie primeranej zálohy.

6.4.           Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena za poskytnutie služieb je splatná v deň zdaniteľného plnenia.

6.5.           Pokiaľ dôjde k omeškaniu Klienta s úhradou ceny za služby, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na úrok z omeškania v sume 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  Právo na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté.

6.6.           Prevádzkovateľ je oprávnený na úhradu storno poplatku použiť kartu Klienta, ktorá bola použitá ako garancia pri rezervácii alebo objednávke služieb u Prevádzkovateľa.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VÝPOVEĎ ZMLUVY

7.1.            Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených v príslušných právnych predpisoch, zmluve a v týchto VOP, a to najmä:

 1. Ak nie je možné realizovať plnenie zo strany Prevádzkovateľa z dôvodu vyššej moci,
 2. Zmluvný partner uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje o podstatných údajoch, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvnej povinnosti,
 3. Zmluvný partner používa obchodné meno Prevádzkovateľa  alebo názov Hotela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
 4. Zmluvný partner poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa alebo ohrozuje prevádzku alebo bezpečnosť Hotela,
 5. Ak Klient mešká s úhradou akéhokoľvek plnenia Prevádzkovateľovi o viac ako 10 dní.
 6. Ak Klient neuhradí zálohovú platbu podľa bodu 4.14 a/ alebo bodu 3.9 písm. B ods. ii, a/alebo bodu 5.2 riadne a včas.

7.2.           Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1.            Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola klientovi spôsobená porušením povinnosti Prevádzkovateľa do výšky sumy dohodnutej odplaty podľa zmluvy uzatvorenej s Klientom.

8.2.           Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré Klient vnesie do Hotela výlučne v prípade, ak tieto boli vnesené do priestorov vyhradených na ubytovanie alebo boli uložené na mieste na to určenom,  alebo ich Prevádzkovateľ prevzal do úschovy na základe vydaného potvrdenia. Klient je povinný ukladať cennosti do trezora, umiestneného v hotelovej izbe, inak za ne Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za vnesené veci sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.3.           V prípade, ak si Klient v priestoroch Hotela zabudne nejakú vec, táto mu bude vydaná na základe jeho žiadosti, a to na náklady a nebezpečenstvo Klienta.

8.4.           Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré boli v Hoteli spôsobené porušením jeho povinnosti alebo konaním/nekonaním alebo opomenutím konania tretej osoby, ktorá sa zdržuje v Hoteli na základe zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1.            Klient nie je oprávnený v Hoteli ubytovať zvieratá. Vstup zvierat do Hotela, vrátane reštaurácie, kaviarne a priestorov, kde sa podáva strava a nápoje je zakázaný.

9.2.           Fajčenie v Hoteli je povolené len na vyhradených a označených miestach.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.           Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito VOP ani zmluvou, sa práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2.          Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou.

10.3.          V prípade ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami ohľadne právnych vzťahov vzniknutých na základe zmluvy a týchto VOP, sú príslušné na prejednanie sporu súdy Slovenskej republiky.

10.4.          Pokiaľ by boli niektoré ustanovenia týchto VOP neplatné alebo neúčinné už v čase ich prijatia  alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

10.5.          Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.04.2017.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) je Prevádzkovateľom fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. V zmysle Nariadenia, resp. Zákona je Dotknutou osobou identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.
 2. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť FORESPO PÁLENICA a. s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Hotel“). Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie služieb v Hoteli alebo Hotelom (ďalej len „Dotknutá osoba“).
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta na nasledovné účely:
  1. pre účely uzatvorenia Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a
  2. pre účely zasielania noviniek Dotknutej osobe (tzv. Newsletter).
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa ods. 3. písm. a) je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba.
 5. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa ods. 3. písm. b) je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia je súhlas Dotknutej osoby.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v malom rozsahu a to v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa Dotknutej osoby.
 7. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny.
 8. Doba spracúvania a archivácie osobných údajov je stanovená platnými právnymi predpismi a viazaná na účel spracúvania. Bezodkladne po tom, čo pominul účel spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu a výmaz osobných údajov Dotknutej osoby.
 9. Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba má ďalej právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 10. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť u kontaktnej osoby Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese haskova@astrumlaus.sk.
 11. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.
Login Form
Register Form