Vážený hosť,
ďakujeme, že ste si pre zabezpečenie služieb vybrali práve náš Business Hotel ASTRUM Laus****. Naším cieľom je poskytnúť Vám služby v najvyššej kvalite a spríjemniť Vám pobyt v našom hoteli.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok budú mať nasledovné slová a slovné spojenia nasledovný význam:

1.1.1. „Hotel“ je Business Hotel ASTRUM Laus**** , P. O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice.

1.1.2. „Gastro služby“ sú stravovacie služby, služby reštaurácie, kaviarne a lobby baru.

1.1.3. „Klient“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie služieb v Hoteli.

1.1.4. „Prevádzkovateľ“ je Prevádzkovateľ hotela a/alebo Prevádzkovateľ gastro.

1.1.5. „Prevádzkovateľ gastro“ je spoločnosť JS Concept s.r.o., so sídlom Budatínska 16, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 849 970, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 39631/R.

1.1.6. „Prevádzkovateľ hotela“ je spoločnosť FORESPO PÁLENICA a. s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B.

1.1.7. „Služby“ sú Gastro služby a/alebo Ubytovacie služby.

1.1.8. „Ubytovacie služby“ sú ubytovacie služby s doplnkovou službou wellness.

1.1.9. „VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

1.1.10. „Zmluvné strany“ je Prevádzkovateľ alebo Klient.

1.1.11. Zmluvné strany“ sú spoločne Prevádzkovateľ a Klient.

1.2. Tieto VOP upravujú právne vzťahy:

1.2.1. medzi Prevádzkovateľom hotela poskytujúcim Ubytovacie služby v Hoteli a Klientom, ktorému sú poskytované Ubytovacie služby v Hoteli a/alebo

1.2.2. medzi Prevádzkovateľom gastro poskytujúcim Gastro služby v Hoteli a Klientom, ktorému sú poskytované Gastro služby v Hoteli.

1.3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a/alebo dohody, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby a Klient sa za ne zaväzuje uhradiť dohodnutú odplatu a sú pre účastníkov právneho vzťahu záväzné okamihom dojednania objednaných služieb. VOP platia pre všetky druhy zmlúv, a to najmä nie však výlučne zmluvy o rezervácii ubytovania, zmluvy o ubytovaní, zmluvy, ktorých predmetom je usporadúvanie športových, kultúrnych a/alebo spoločenských akcií, ako aj zmluvy o zabezpečení stravovania (ďalej len „Zmluva“). VOP sa vzťahujú aj na všetky následné zmluvné vzťahy medzi Zmluvnými stranami. VOP sa nevzťahujú na tie zmluvné vzťahy, pri ktorých je ich použitie v Zmluve výslovne vylúčené.

1.4. Tieto VOP sú prístupné na internetovej stránke Hotela www.astrumlaus.sk a na recepcii Hotela.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Pokiaľ nie je v osobitnom prípade dohodnuté inak, Zmluva vzniká dňom potvrdenia písomnej alebo ústnej objednávky, resp. rezervácie Klienta Prevádzkovateľom.

2.2. Uzatvorením Zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť Klientovi objednané Služby v dohodnutom rozsahu a dohodnutej kvalite.

2.3. V prípade rozporu týchto VOP a obsahu Zmluvy, majú prednosť ustanovenia dojednané v Zmluve.

2.4. Všeobecné obchodné podmienky Klienta sa na právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom, ktorého predmetom je poskytovanie Služieb v Hoteli neuplatnia, ibaže by ich použitie bolo výslovne písomne potvrdené Prevádzkovateľom v Zmluve.

3. UBYTOVACIE SLUŽBY

3.1. Prevádzkovateľ hotela poskytuje izby Klientovi výhradne na ubytovanie.

3.2. Cena za ubytovanie sa spravuje potvrdenou objednávkou, inak platným cenníkom uloženým na recepcii Hotela.

3.3. V prípade skupinových rezervácii a/alebo objednávok (t. j. rezervácie alebo objednávky ubytovania 10 a viac izieb na aspoň jednu noc) je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať zálohu za ubytovanie v sume rovnajúcej sa 100% ceny objednaného/rezervovaného ubytovania.

3.4. Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré Prevádzkovateľovi hotela spôsobil sám alebo ktoré Prevádzkovateľovi hotela spôsobili tretie osoby, ktorým Prevádzkovateľ hotela poskytoval na základe zmluvného vzťahu s Klientom plnenie.

3.5. Klient nemá právny nárok na užívanie konkrétnej izby.

3.6. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ hotela a Klient nedohodnú v konkrétnom prípade inak, sú rezervované izby pre Klienta k dispozícii v deň príchodu od 14.00 hod.

3.7. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ hotela a Klient nedohodnú v konkrétnom prípade inak, Klient je povinný izbu uvoľniť v deň odchodu najneskôr do 10.00 hod. V prípade, že Klient odovzdá Prevádzkovateľovi hotela izbu po tomto čase, je Prevádzkovateľ hotela oprávnený požadovať od Klienta poplatok za neskoré odubytovanie v sume 100% ceny za ubytovanie v danej izbe za jednu noc (cenníková cena). Nárok na náhradu škody Prevádzkovateľa hotela v plnej výške tým nie je dotknutý. Klientovi uhradením poplatku za neskoré odubytovanie nevzniká nárok užívať izbu počas ďalšej noci.

3.8. Ak Klient požiada o predĺženie ubytovania v Hoteli, môže mu byť ponúknutá iná izba ako tá, v ktorej bol ubytovaný.

3.9. Potvrdené rezervácie ubytovania sú pre Prevádzkovateľa hotela i Klienta záväzné a považujú sa za uzavretú Zmluvu. V prípade zrušenia rezervácie ako celku, alebo jej časti zo strany Klienta, resp. skrátenia pobytu zo strany Klienta, je Prevádzkovateľ hotela oprávnený od Klienta požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

A. V prípade individuálnych objednávok:

i. Ak je rezervácia zrušená skôr ako tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie, teda do 24.00 hod štvrtého dňa pred dňom nástupu na ubytovanie, je storno poplatok v sume 0,00 EUR;

ii. Ak je rezervácia zrušená neskôr ako tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie, teda od 00.01 hod tretieho dňa pred nástupom na ubytovanie, je storno poplatok 100% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb, uvedenej v potvrdenej rezervácii;

B. V prípade skupinových objednávok, za ktoré sa považuje objednanie 10 a viac izieb aspoň na jednu noc:

i. Ak je rezervácia zrušená skôr ako tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie, teda do 24.00 hod štvrtého dňa pred dňom nástupu na ubytovanie, je storno poplatok v sume 0,00 EUR;

ii. Ak je rezervácia zrušená neskôr ako tri dni pred dňom nástupu na ubytovanie, teda od 00.01 hod tretieho dňa pred nástupom na ubytovanie, je storno poplatok 100% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb, uvedenej v potvrdenej rezervácii;

3.10. Pobyt Klienta v Hoteli sa spravuje ubytovacím poriadkom Hotela.

4. PODUJATIA

4.1. V Hoteli sú vytvorené personálne, technické a priestorové podmienky na usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí ako sú napr. kongres, školenie, svadba, večierok, sústredenie športových klubov (ďalej len „Podujatie“).

4.2. Pokiaľ sú v rámci Podujatia dominantné Gastro služby je Prevádzkovateľom celého Podujatia Prevádzkovateľ gastro, inak je Prevádzkovateľom celého Podujatia Prevádzkovateľ hotela.

4.3. Aby Prevádzkovateľ mohol zabezpečiť poskytovanie služieb spojených s organizáciou Podujatia, musí mu Klient oznámiť všetky nevyhnutné údaje, najmä počet účastníkov Podujatia najneskôr 5 dní pred jeho začatím. Ak Klient po potvrdení objednávky (uzavretí Zmluvy) nahlási vyšší počet účastníkov, ako je uvedený v Zmluve, bude tento vyšší počet účastníkov zahrnutý do Zmluvy len so súhlasom Prevádzkovateľa. Ak Prevádzkovateľ nebude s navýšeným počtom účastníkov súhlasiť, Klient nie je oprávnený realizovať Podujatie s vyšším počtom účastníkov, ako bolo uvedené v Zmluve. Na súhlas Prevádzkovateľa podľa druhej vety tohto bodu, nemá Klient právny nárok. Prevádzkovateľovi vzniká nárok na odplatu podľa potvrdeného počtu účastníkov uvedeného v Zmluve.

4.4. Ak sa termín usporiadania Podujatia zmení oproti pôvodne potvrdenému termínu uvedenému v Zmluve, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Klientovi všetky dodatočné náklady, ktoré mu s takouto zmenou vzniknú.

4.5. Klient nie je oprávnený na Podujatie prinášať vlastné jedlá a nápoje. Výnimka musí byť vopred písomne dohodnutá s Prevádzkovateľom.

4.6. V prípade, ak Klient nehradí jedlá a nápoje za všetkých účastníkov Podujatia, Klient ručí Prevádzkovateľovi za ich úhradu.

4.7. Klient je povinný si obstarať všetky povolenia a oprávnenia, ktoré sú potrebné k usporiadaniu Podujatia.

4.8. V prípade ak Podujatie trvá dlhšie ako do 24.00 hod., je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Klienta od 00.01 hod. zaplatenie príplatku za servis, ibaže dohodnutá odplata za Podujatie zohľadňuje trvanie Podujatia dlhšie ako do 24.00 hod.

4.9. Klient je zodpovedný za technický i právny stav do Hotela ním prinesených zariadení. Klient je oprávnený vniesť do Hotela a použiť v Hoteli len zariadenia a prístroje, ktoré sú v bezvadnom technickom stave a majú certifikát o zhode podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Klient zodpovedá za všetku a akúkoľvek škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkou jeho zariadenia v Hoteli.

4.10. Klient je povinný užívať prenechané priestory Hotela riadne v rozsahu, ktorý zodpovedá ich povahe a určeniu a v súlade s účelom ich prenechania Klientovi a po skončení Podujatia ich odovzdať Prevádzkovateľovi v stave v akom ich prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie. V prípade, ak pri odovzdaní priestorov po skončení Podujatia Prevádzkovateľovi bude zistené poškodenie priestorov, na ktoré Klient pri preberaní priestoru neupozornil, má sa za to, že toto poškodenie bolo spôsobené Klientom.

4.11. Klient sa zaväzuje všetky prinesené predmety (výstavné predmety, kulisy, výzdobu, kvety a pod.) bezodkladne, najneskôr do 2 (dvoch) hodín po ukončení Podujatia vypratať. V prípade, ak tak v stanovenej lehote nevykoná, je Prevádzkovateľ oprávnený priestor vypratať na náklady Klienta.

4.12. Klient sa zaväzuje v mieste konania Podujatia dodržiavať a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä nie však výlučne na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany majetku, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a pod. Klient preberá na seba zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých účastníkov Podujatia.

4.13. Klient nie je oprávnený vykonávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa akékoľvek zmeny a úpravy priestorov Hotela.

4.14. Klient je povinný chrániť majetok Prevádzkovateľa a priestory Hotela pred poškodením a v prípade, ak hrozí škoda, sa Klient zaväzuje zakročiť na jej odvrátenie spôsobom primeraným okolnostiam.

4.15. Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, Prevádzkovateľ na základe potvrdenej objednávky (uzavretej Zmluvy) vystaví zálohovú faktúru na sumu 30% z ceny objednaných tovarov a služieb s lehotou splatnosti 5 dní od vystavenia. Zvyšok ceny za Podujatie bude uhradený na základe faktúry vystavenej na základe skutočného vyúčtovania.

4.16. Potvrdená objednávka týkajúca sa Podujatia je pre Prevádzkovateľa i Klienta záväzná. V prípade zrušenia Podujatia ako celku alebo zrušenia časti objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb spojených s Podujatím zo strany Klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený od Klienta požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

i. Ak je Podujatie zrušené ako celok alebo je zrušená časť objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb skôr ako tridsať dní pred dňom jeho konania, teda do 24.00 hod tridsiateho prvého dňa pred dňom konania Podujatia, je storno poplatok 30% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb, resp. ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb;

ii. Ak je Podujatie zrušené ako celok alebo je zrušená časť objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb neskôr ako 30 dní ale skôr ako 14 dní pred dňom jeho konania, teda v období medzi 00.01 hod tridsiateho dňa a 24.00 hod štrnásteho dňa pred dňom konania Podujatia, je storno poplatok 50% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb, resp. ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb;

iii. Ak je Podujatie zrušené ako celok alebo je zrušená časť objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb neskôr ako 13 dní pred dňom jeho konania, teda od 00.01 hod trinásteho dňa pred dňom konania Podujatia, je storno poplatok 100% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb, resp. ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených) služieb.

5. GASTRO SLUŽBY

5.1. Prevádzkovateľ gastro poskytuje Klientovi dodávku Gastro služieb, a to najmä formou dodávky hotových jedál pre výdajne stravy na základe Prevádzkovateľom gastro potvrdených objednávok (Zmlúv), pričom ak nebude dohodnuté inak, k dohode Poskytovateľa gastro a Klienta formou potvrdenia objednávky (uzatvorenia Zmluvy) musí dôjsť najneskôr 3 pracovné dni pred plánovaným dodaním Gastro služieb.

5.2. Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, Prevádzkovateľ gastro na základe potvrdenej objednávky vystaví zálohovú faktúru na sumu 30% z ceny objednaných tovarov a služieb s lehotou splatnosti najviac 5 dní od vystavenia, pričom záloha musí byť uhradená najneskôr v deň poskytnutia Gastro služby. Zvyšok ceny za Gastro služby bude uhradený na základe faktúry vystavenej na základe skutočného vyúčtovania.

5.3. Potvrdené objednávky Gastro služieb sú pre Prevádzkovateľa gastro i Klienta záväzné. V prípade zrušenia rezervácie zo strany Klienta, je Prevádzkovateľ gastro oprávnený od Klienta požadovať úhradu storno poplatku nasledovne:

i. Ak je objednávka zrušená skôr ako 10 dní pred dňom poskytnutia Gastro služieb, teda do 24.00 hod jedenásteho dňa pred dňom poskytnutia Gastro služieb, je storno poplatok v sume 0,00 EUR;

ii. Ak je objednávka zrušená neskôr ako 10, ale skôr ako 7 dní pred dňom poskytnutia Gastro služieb, teda v období od 00.01 hod desiateho dňa do 24.00 hod ôsmeho dňa pred dňom poskytnutia Gastro služieb, je storno poplatok 30% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) Gastro služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených) Gastro služieb;

iii. Ak je objednávka zrušená neskôr ako 7 dní, ale skôr ako 3 dni pred dňom poskytnutia Gastro služieb, teda v období od 00.01 hod siedmeho dňa do 24.00 hod štvrtého dňa pred dňom poskytnutia Gastro služieb, je storno poplatok 50% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) Gastro služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených)Gastro služieb;

iv. Ak je objednávka zrušená neskôr ako 3 dni pred dňom poskytnutia Gastro služieb, teda po 00.01 hod tretieho dňa pred dňom poskytnutia Gastro služieb, je storno poplatok 100% ceny objednaných (Zmluvou potvrdených) Gastro služieb alebo ceny stornovanej časti objednaných (Zmluvou potvrdených) Gastro služieb.

5.4. Prevádzkovateľ gastro pripravuje ponuku sortimentu jedál a nápojov podľa sezóny a dostupnosti surovín, no aj napriek tomu je možné, že v danom čase nie je možné špecifický tovar dodať. Z vyššie uvedeného dôvodu si Prevádzkovateľ gastro vyhradzuje právo na výmenu tovarov alebo surovín za rovnako hodnotné produkty.

5.5. Prevádzkovateľ gastro si vyhradzuje právo úpravy cien pri akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa objednaných Gastro služieb.

5.6. Zmenu počtu hostí je možné realizovať najneskôr do 3 dní pred plánovaným dátumom dodávky Gastro služieb. Zvýšiť objem objednaných Gastro je možné len s písomným súhlasom Prevádzkovateľa gastro.

6. CENY ZA SLUŽBY

6.1. Klient je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi za poskytnuté Služby cenu podľa aktuálneho cenníka služieb, ak nie je dohodnuté inak, a to v hotovosti, platobnou kartou akceptovanou v Hoteli alebo prevodom v prospech bankového účtu Prevádzkovateľa.

6.2. Ceny uvedené v cenníku sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak.

6.3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri uzatvorení Zmluvy žiadať zaplatenie primeranej zálohy.

6.4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena za poskytnutie Služieb je splatná v deň zdaniteľného plnenia.

6.5. Pokiaľ dôjde k omeškaniu Klienta s úhradou ceny za Služby, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na úrok z omeškania v sume 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Právo Prevádzkovateľa na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté.

6.6. Prevádzkovateľ je oprávnený na úhradu storno poplatku použiť kartu Klienta, ktorá bola použitá ako garancia pri rezervácii alebo objednávke Služieb u Prevádzkovateľa.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY/VÝPOVEĎ ZMLUVY

7.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených v príslušných právnych predpisoch, v Zmluve a v týchto VOP, a to najmä:

i. Ak nie je možné realizovať plnenie zo strany Prevádzkovateľa z dôvodu vyššej moci,

ii. Ak nie je možné realizovať plnenie zo strany Prevádzkovateľa z dôvodu opatrenia a/alebo rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré objektívne bráni v plnení povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zmluvy (vrátane rozhodnutí a opatrení prijatých v súvislosti s ochranou verejnosti pred šírením ochorenia COVID-19, či iného prenosného ochorenia),

iii. Klient uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje o podstatných údajoch, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvnej povinnosti,

iv. Klient používa obchodné meno Prevádzkovateľa alebo názov Hotela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa,

v. Klient poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa alebo ohrozuje prevádzku alebo bezpečnosť Hotela,

vi. Ak Klient mešká s úhradou akéhokoľvek plnenia Prevádzkovateľovi o viac ako 10 dní,

vii. Ak Klient neuhradí zálohovú platbu podľa bodu 3.3 a/alebo 4.15 a/alebo 5.2 alebo 6.3 týchto VOP riadne a včas.

7.2. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola Klientovi spôsobená porušením povinnosti Prevádzkovateľa do výšky sumy dohodnutej odplaty podľa Zmluvy uzatvorenej s Klientom.

8.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré Klient vnesie do Hotela výlučne v prípade, ak tieto boli vnesené do priestorov vyhradených na ubytovanie alebo boli uložené na mieste na to určenom, alebo ich Prevádzkovateľ prevzal do úschovy na základe vydaného potvrdenia. Klient je povinný ukladať cennosti do trezora, umiestneného v hotelovej izbe, inak za ne Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za vnesené veci sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi ako následok zániku Zmluvy podľa bodu 7.1 týchto VOP.

8.4. V prípade, ak si Klient v priestoroch Hotela zabudne nejakú vec, Prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

8.5. Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré boli v Hoteli spôsobené porušením jeho povinnosti alebo konaním/nekonaním alebo opomenutím konania tretej osoby, ktorá sa zdržuje v Hoteli na základe zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1. Klient nie je oprávnený v Hoteli ubytovať zvieratá. Vstup zvierat do Hotela, vrátane reštaurácie, kaviarne a priestorov, kde sa podáva strava a nápoje je zakázaný.

9.2. Fajčenie v Hoteli je povolené len na vyhradených a označených miestach.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito VOP ani Zmluvou, sa práva a povinnosti medzi Zmluvnými stranami spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť dohodou.

10.3. V prípade ak nedôjde k dohode medzi Zmluvnými stranami ohľadne právnych vzťahov vzniknutých na základe Zmluvy a týchto VOP, sú príslušné na prejednanie sporu súdy Slovenskej republiky.

10.4. Pokiaľ by boli niektoré ustanovenia týchto VOP neplatné alebo neúčinné už v čase ich prijatia alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

10.5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa potreby a vlastného uváženia jednostranne meniť a dopĺňať VOP, pričom jeho zmeny a doplnenia sú voči Klientovi účinné dňom nadobudnutia ich účinnosti.

10.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.05.2021.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) je Prevádzkovateľom fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. V zmysle Nariadenia, resp. Zákona je Dotknutou osobou identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

2. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť FORESPO PÁLENICA a. s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Hotel“). Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie služieb v Hoteli alebo Hotelom (ďalej len „Dotknutá osoba“).

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta na nasledovné účely:

3.1. pre účely uzatvorenia Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a

3.2. pre účely zasielania noviniek Dotknutej osobe (tzv. Newsletter).

4. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa ods. 3. písm. a) je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba.

5. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa ods. 3. písm. b) je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia je súhlas Dotknutej osoby.

6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v malom rozsahu a to v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa Dotknutej osoby.

7. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny.

8. Doba spracúvania a archivácie osobných údajov je stanovená platnými právnymi predpismi a viazaná na účel spracúvania. Bezodkladne po tom, čo pominul účel spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu a výmaz osobných údajov Dotknutej osoby.

9. Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba má ďalej právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

10. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť u kontaktnej osoby Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese haskova@astrumlaus.sk.

11. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

Login Form
Register Form