Juraj Struhár
 
generálny riaditeľ
036/39 63 101
struhar@astrumlaus.sk

Zoltán Óvári
 
F&B manažér
036/39 63 104
ovari@astrumlaus.sk
Ing. Erika Hašková
 
finančná riaditeľka
036/39 63 105
haskova@astrumlaus.sk
Mgr. Jakub Konkoľ
 
hotelový manažér
036/39 63 107
konkol@astrumlaus.sk

Mgr. Ivana Spišiaková
 
zástupca F&B manažéra
036/39 63 103
spisiakova@astrumlaus.sk
events@astrumlaus.sk
Ladislav Zajac
 
šéfkuchár
036/39 63 109
zajac@astrumlaus.sk
PhDr. Ružena Dóková, PhD.
 
housekeeping supervisor
036/39 63 102
dokova@astrumlaus.sk

 
 
 
 
 
Recepcia
 
prízemie
036/39 63 111
recepcia@astrumlaus.sk
Reštaurácia
 
1.poschodie
036/39 63 604
prevadzka@astrumlaus.sk
Kaviareň
 
1.poschodie
036/39 63 602
prevadzka@astrumlaus.sk

Lobby bar
 
prízemie
036/39 63 601
prevadzka@astrumlaus.sk
Wellness
 
1.poschodie
036/39 63 121
wellness@astrumlaus.sk
Fitness
 
-1.poschodie
036/39 63 122

Kontaktný formulár
P.O.Hviezdoslava 5859/2A, 93401 Levice
recepcia@astrumlaus.sk
+421 36 / 39 63 111

Login Form
Register Form


Prihlásenie na odber noviniek

Na dokončenie procesu prihlásenia sa k odberu noviniek, kliknite prosím na odkaz v e-mailovej správe, ktorú sme vám práve poslali.

Tento email už je zaregistrovaný

*
  1. Dotknutá osoba súhlasí, aby spoločnosť FORESPO PÁLENICA a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, noviniek a reklamného obsahu a vytvárania databázy zákazníkov. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú predmetom cezhraničného prenosu.
  2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby ihneď po tom, čo pominie účel spracovávania alebo ihneď po tom, čo ho o to Dotknutá osoba požiada.
  3. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením odvolania na email Prevádzkovateľa (admin@astrumlaus.sk) alebo doručením odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa.
  4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená o svojich právach v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou uvedené osobné údaje sú úplné a pravdivé.