Business Hotel Astrum Laus****
Our hotel is more than just a place to sleep over. We provide complex services for all your business needs as well as pleasure. Whether you're looking for a place to work, organize an event such as a conference or a wedding, enjoy a tasty meal or coffee, relax in spa or work out, our hotel is the right place to be.
Accommodation
Where Business Meets Comfort
The hotel capacity provides accommodation for up to 158 people. The total of 65 comfortable and modern rooms, along with their facilities is a perfect place for relax after a long work day. Rooms are divided into 4 categories: 49 standard rooms, 10 small suites, 4 large suites and 2 disability access room. Each room is air conditioned and has a fully equipped bathroom, an LCD TV, phone, minibar and safe-deposit box. Guests can use high-speed internet Wi-Fi throughout the whole hotel.
Conferences & Events
No Event Too Big, No Meeting Too Small
Our hotel provides ideal conditions and space for your meetings, conferences, training courses, weddings or celebrations. We offer you variable conference rooms with a capacity of up to 400 people, a VIP lounge for smaller private meetings as well as a glassed-in lounge in restaurant suitable for smaller family celebrations. We will take care of the complete technical provison and catering according to your requirements as well as a service corresponding to the four-star standard.  
Restaurant
A Whole New Meaning of Gourmet Meal
The restaurant with a capacity of 70 people offers a wide selection of meals and desserts, chef's specials, daily lunch menu, delicious breakfast, wine card including regional, Slovak and foreign wines, seasonal menus throughout the year, experiential gastronomy prepared by modern technology and a suitable space for weddings, social, private and business meetings. An exceptional gastronomic experience for our guests and vistors is prepared by the hotel's chef with his team.  
Coffee Lounge & Lobby Bar
Enjoy Your Coffee Break
The coffee lounge and lobby bar are a great place to enjoy a cup of delicious coffee, taste high-quality teas, refresh with mixed drinks or fine wines or enjoy a delicious dessert. The modernly decorated interior of coffee lounge features a smoking lounge and the terrace which provides a pleasant place where the possibility of watching the city center completes the atmoshpere. The lobby bar dominated by two glowing supportive pillars that underline the modern character of the hotel. The outdoor terrace provides a perfect place to take in the vibrant city life of Levice.  
Wellness & Fitness
Perfect Relax After a Long Work Day
The wellness centre of Business hotel Astrum Laus is a perfect place for relaxation, energy recovery and the body refreshment. Our trained staff will take care of you so you could just relax and enjoy your rest. It includes 2 jacuzzis, hydromassage whirpool, 4 types of saunas, a cooling pool, a courage bucket, icefall, atraction shower, resting room and a hydro-massaging bath tub. The pleasant atmosphere and comfort make it a great place to relax your body and soul. Modernly equipped gym is a great place to work out or keeping yourself fit.
 
Shopping Passage
Top Hotel Services and More
The complexity of building we are situated in is highlited by its modern shopping passage. Whether you are our guest or just a city visitor, you can do more than use our hotel services here. The shoppping passage is a modern commercial space situated right next to hotel's lobby. Modern businessman will surely appreciate two banks with ATMs. Other than that you can find various services here such as brokerage house, insurance company, shoe store, hair salon or medical pedicure.

Login Form
Register Form


Prihlásenie na odber noviniek

Na dokončenie procesu prihlásenia sa k odberu noviniek, kliknite prosím na odkaz v e-mailovej správe, ktorú sme vám práve poslali.

Tento email už je zaregistrovaný

*
  1. Dotknutá osoba súhlasí, aby spoločnosť FORESPO PÁLENICA a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, noviniek a reklamného obsahu a vytvárania databázy zákazníkov. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú predmetom cezhraničného prenosu.
  2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby ihneď po tom, čo pominie účel spracovávania alebo ihneď po tom, čo ho o to Dotknutá osoba požiada.
  3. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením odvolania na email Prevádzkovateľa (admin@astrumlaus.sk) alebo doručením odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa.
  4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená o svojich právach v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou uvedené osobné údaje sú úplné a pravdivé.