Ágica Decor
 
Monday: closed
Tuesday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Wednesday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Thursday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Friday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Saturday: 09:00 – 12:00
Sunday: closed

CONTACT:
0915 117 181, morengi8@gmail.com

Allianz
 
Monday: 09:00 – 15:00
Tuesday: 09:00 – 15:00
Wednesday: 09:00 – 15:00
Thursday: 09:00 – 15:00
Friday: 09:00 – 15:00
Saturday: closed
Sunday: closed

CONTACT:
0908 942 907, alzbeta.greguskova@os.allianzsp.sk

Hair Boss
 
Monday: 08:00 – 15:00
Tuesday: 08:00 – 15:00
Wednesday: 08:00 – 15:00
Thursday: 08:00 – 15:00
Friday: 08:00 – 15:00
Saturday: pre-orders
Sunday: closed

CONTACT:
0915 360 197, katkatothova213@gmail.com

J&MZ Reality
 
Monday: 08:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Tuesday: 08:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Wednesday: 08:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Thursday: 08:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Friday: 08:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Saturday: closed
Sunday: closed

CONTACT:
0905 756 482, info@obuv-mt.sk

Shoe Store Trgiňová
 
Monday: closed
Tuesday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Wednesday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Thursday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Friday: 09:00 – 12:00 13:00-17:00
Saturday: 09:00 – 12:00
Sunday: closed

CONTACT:
0905 756 482, info@obuv-mt.sk

Pedicure Studio
 
Monday: 08:00 – 18:00
Tuesday: 08:00 – 18:00
Wednesday: 08:00 – 18:00
Thursday: 08:00 – 18:00
Friday: 08:00 – 18:00
Saturday: closed
Sunday: closed

CONTACT:
0908 839 483, info@pedikurastudio.sk

Poštová banka
 
Monday: 08:30 – 16:30
Tuesday: 08:30 – 16:30
Wednesday: 08:30 – 16:30
Thursday: 08:30 – 16:30
Friday: 08:30 – 16:30
Saturday: closed
Sunday: closed

CONTACT:
0850 00 6500

Universal
 
Monday: 07:00 – 17:00
Tuesday: 07:00 – 17:00
Wednesday: 07:00 – 17:00
Thursday: 07:00 – 17:00
Friday: 07:00 – 17:00
Saturday: closed
Sunday: closed

CONTACT:
0905 380 061, meszaros@universal.sk

 
SHOPPING PASSAGE PLAN

Login Form
Register Form


Prihlásenie na odber noviniek

Na dokončenie procesu prihlásenia sa k odberu noviniek, kliknite prosím na odkaz v e-mailovej správe, ktorú sme vám práve poslali.

Tento email už je zaregistrovaný

*
  1. Dotknutá osoba súhlasí, aby spoločnosť FORESPO PÁLENICA a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, noviniek a reklamného obsahu a vytvárania databázy zákazníkov. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú predmetom cezhraničného prenosu.
  2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby ihneď po tom, čo pominie účel spracovávania alebo ihneď po tom, čo ho o to Dotknutá osoba požiada.
  3. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením odvolania na email Prevádzkovateľa (admin@astrumlaus.sk) alebo doručením odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa.
  4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená o svojich právach v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou uvedené osobné údaje sú úplné a pravdivé.