monday

Daily lunch menu

Monday 17.06.2019
 • Soups 1,10 €

 • A Veal broth with pasta and vegetables / 1,3,9 /
  B

  Pumpkin soup on sour with dill / 1,7 /

 • Main course 3,90 €

 • A Slowly boiled beef thigh with herbs, pressed potatoes with baby spinach, natural sauce / 1 /
  B Roasted chicken noodles with forest mushroom sauce, stewed rice with butter and leaves / 1,7 /
  C Farfalle pasta with soft cream-lime sauce and roasted pieces of salmon marinated with thyme / 1,3,4,7 /
 • Chef special 6,90 €

 •   Grilled noodles from pork tenderloin with green pepper sauce and stewed beans pods, fried potato croquettes / 1,7 /
 • Healthy and balanced meal 4,50 €

  These meals are prepared by Jana Earl, www.janaearl.com

 •  

  Risotto from couscous, tomatoes, beetroot, baby spinach and red wine with grilled tofu / 6 /

  514Kcal, 19.1g protein, 16,3g carbohydrate, 68.4g fat

 • Desserts 1,10 €

 •   Pancake filled with hot fruits /1,3,7,8/
    French cream cake /1,3,7,8/
 • Salads 1,10 €

 •   buffet pick
Login Form
Register Form


Prihlásenie na odber noviniek

Na dokončenie procesu prihlásenia sa k odberu noviniek, kliknite prosím na odkaz v e-mailovej správe, ktorú sme vám práve poslali.

Tento email už je zaregistrovaný

*
 1. Dotknutá osoba súhlasí, aby spoločnosť FORESPO PÁLENICA a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, noviniek a reklamného obsahu a vytvárania databázy zákazníkov. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú predmetom cezhraničného prenosu.
 2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby ihneď po tom, čo pominie účel spracovávania alebo ihneď po tom, čo ho o to Dotknutá osoba požiada.
 3. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením odvolania na email Prevádzkovateľa (admin@astrumlaus.sk) alebo doručením odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená o svojich právach v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou uvedené osobné údaje sú úplné a pravdivé.