tuesday

Daily lunch menu

Tuesday 21.09.2021
 • Soups 1,10 €

 • A

  Beef broth with pasta / 1.9 /

  B Lentil soup with vegetables / 1,3,7,9 / 
 • Main course 4,20 €

 • A Noodles from pork thigh stewed in peppers, pumpkin sauce from two types of pumpkins / 1,3,7 /
  B Roasted chicken thigh on beer, steamed rice, mixed seasonal compote / 1,3,7 /
  C Potato chips with sauerkraut sprinkled with bacon, sour cream and chives / 1,3,7 /
 • Week's special 6,90 €

 •  

  Slow roasted tenderloin with herbs and garlic, served on gingerbread blueberry sauce with potato croquettes / 1,3,7 /

 • Healthy and balanced meal 4,50 €

  These meals are prepared by Jana Earl, www.janaearl.com

 •  

  Vegetable vegetarian chili with sweet potato, basmati rice / 1,3,7 /  
  296 calories, 12g protein, 39.5g carbohydrates, 7g fat

   

 • Desserts 1,10 €

 •  

  Velvet roll / 1,3,7 /

   

   

 • Salads 1,10 €

 •   buffet pick
Login Form
Register Form


Prihlásenie na odber noviniek

Na dokončenie procesu prihlásenia sa k odberu noviniek, kliknite prosím na odkaz v e-mailovej správe, ktorú sme vám práve poslali.

Tento email už je zaregistrovaný

*
 1. Dotknutá osoba súhlasí, aby spoločnosť FORESPO PÁLENICA a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, noviniek a reklamného obsahu a vytvárania databázy zákazníkov. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú predmetom cezhraničného prenosu.
 2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby ihneď po tom, čo pominie účel spracovávania alebo ihneď po tom, čo ho o to Dotknutá osoba požiada.
 3. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením odvolania na email Prevádzkovateľa (admin@astrumlaus.sk) alebo doručením odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená o svojich právach v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou uvedené osobné údaje sú úplné a pravdivé.